Makale

İşe Giriş Bildirgesi ve İdari Para Cezası (08.08.2010)

sigorta giris bildirgesi4/A (SSK)’lı olarak işe başlayacak kişiler için işverenler, işe giriş bildirgelerini genel itibariyle işe başlamadan bir önce E-Sigorta yoluyla  kuruma bildirmekle yükümlüdürler.  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 8. maddesine göre, 4/A (SSK)’lı olarak çalışmaya başlayacak kişiler için işverence işe giriş bildirgesi istisnai olarak ;

a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde ise başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

b) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar,

c) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İssizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere ise alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,

Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.

Ayrıca Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 11 maddesine göre “İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma verilerek, tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı yada başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması hâlinde, yasal süresi dışında”  verilmesi halinde de bildirge süresinde verilmiş sayılır.

İşe giriş bildirgesinin verileceği son günün tatil gününe denk gelmesi halinde, işe giriş bildirgesi takip eden ilk iş günü içerisinde verilebilecektir.(22.09.1999 tarihli Genel Yazı’ya istinaden) Örneğin, pazartesi işe başlayacak birinin işe giriş bildirgesinin son verilme süresi, ilk iş günü olan pazartesi günü verilebilecektir. Yalnız burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. İşe giriş bildirgelerinin E-Sigorta yoluyla kuruma gönderilmesinden dolayı, işverenlerce bildirgelerin kuruma tatil gününde verilememesi gibi bir durum artık söz konusu değildir. Kanunda düzenleme yapılırken bu durumla ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. Ama E-Sigorta sistemi pazartesi günü işe başlayacak kişiler için, pazartesi günü verilen işe giriş bildirgelerine şu anda cezai işlem yapmamaktadır.

4/B (Bağkur)’lu olarak işe başlayacakların işe giriş bildirgeleri genel itibariyle, vergi dairelerince, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince, ticaret sicil memurluklarınca,  il veya ilçe mülki amirliklerince, on beş gün içinde kuruma bildirilir.

4/C (Memur) kapsamında sigortalı sayılan kişileri çalıştıracak işverenler, bu kapsamda ilk defa veya tekrar çalıştırmaya başlattıkları kişileri, sigortalılık başlangıcından itibaren, 15 gün içinde kurum’a bildirmekle yükümlüdürler.

İşe giriş bildirgesinin zamanında verilmemesi halinde uygulanacak para cezası 5510 sayılı Kanunun 102 maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:

1) Sigortalı işe giriş bildirgesini kanunda belirtilen süre içinde yada kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

 2) Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden yada diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 3) İşyeri esas alınmak suretiyle bildirgenin verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde yukarıda sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.

İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde kuruma yada kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir.

İdarî para cezalarının, kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir.

Yine 5510 sayılı Kanunun 102 maddesinde; “Mahkeme kararına, kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere yada kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtik ten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde, işe giriş bildirgesi ve işyeri açılış bildirgesinde ki cezalar üçte ikisi oranında uygulanır.” denilmektedir. Ama 28.02.2009 tarih ve 27155 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile buradaki işe giriş bildirgesi ifadesi kaldırılmıştır. Dolayısıyla işe giriş bildirgesinde sadece %25’lik indirim uygulanmaktadır.