Makale

Mükellefler Açısından Bir Kolaylık – Mali Tatil (1) (28.06.2008)

mali tatil128 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’la Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanmasına karar verilmiştir. eğer Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

Kabul edilen bu kanunla ilgili dönemlerde Vergi ve Sosyal Güvenlik açısından şirketlere büyük bir kolaylıklar getirilmiştir.

Biz bu yazımızda kanunun SSK açısından sağladığı faydalardan bahsederek şirketlerin bu dönemlerde ne gibi haklarının olduğunu açıklamaya çalışacağız.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işletmelerde aşağıda belirtilen iş ve işlemlerdeki idari ve kanuni sürelerin son gününün mali tatile(1 Temmuz-20 Temmuz) denk gelmesi halinde, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün daha uzamış kabul edilecektir.  

1) İşyeri bildirgesi yönünden;

506 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince, işyeri bildirgesinin, işverenlerce en geç sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihte Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine verilmesi gerekmektedir. Buna göre, işyeri bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

2) Sigortalı işe giriş bildirgesi yönünden;

506 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince, işverenlerce işyerlerinde çalıştırılacak sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç sigortalı işe başlatılmadan önce, inşaat işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için işe başlatıldığı gün, ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan sigortalılar için ise, en geç bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine verilmesi gerekmektedir. Bu belgenin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

3) İdari para cezasına itiraz ve ödeme yönünden;

506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesi uyarınca işverenlerin tebliğ edilen idari para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödemeleri veya aynı süre içinde itiraz etmeleri gerekmektedir. Yine aynı madde uyarınca tahakkuk ettirilen idari para cezalarının itiraz edilmeksizin veya yargı yoluna başvurulmaksızın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, söz konusu idari para cezası tutarının dörtte üçü tahsil edilmektedir. Buna göre, idari para cezaları ile ilgili ödeme ve itiraza ilişkin onbeş günlük sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

4) Resen hesaplanan prim borcuna itiraz yönünden;

16/1/2004 tarihli, 25570 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38 ve 39 uncu maddeleri uyarınca resen tahakkuk ettirilerek tebliğ edilen prim borcuna karşı işverenlerce tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilebilmektedir. Buna göre, bir aylık sürenin sonunun mali tatile rastlaması halinde itiraz süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

5) Asgari işçilik uygulamasından kaynaklanan borcun kabulüne dair taahhütname verilmesi yönünden;

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (a) ve (b) fıkraları uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimince yapılan araştırma sonucunda bulunan fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanarak işverene tebliğ edilen prim, gecikme cezası ve gecikme zammından oluşan borcun kabul edildiği ve müfettiş incelemesi istenmediğine dair işverence bir ay içinde taahhütname verilmesi halinde, borç idari aşamada kesinleşmektedir. Buna göre, söz konusu taahhütnamenin verilmesinin son gününün mali tatile rastlaması halinde taahhütname verme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

6) Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen orana itiraz yönünden;

Asgari İşçilik Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca anılan komisyonca tespit edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimince işverene tebliğ edilen asgari işçilik oranına, varsa yeni bilgi ve belgeler de eklenerek bir ay içinde itiraz edilebilmektedir. Buna göre, asgari işçilik oranına itiraz süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde, itiraz süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

7) Prim borçlarının ertelenmesi talebi yönünden;

506 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin onuncu fıkrası uyarınca yangın, su baskını ve deprem gibi tabi afete uğrayan ve bunu belgeleyen işverenlerin, hadisenin vukua geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, hadisenin vuku bulduğu tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilmektedir. Buna göre, yukarıda belirtilen ertelemeye ilişkin talep sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, talepte bulunma süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

8) Tespit edilen işkolu kodu ile iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranına itiraz yönünden;

506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde belirtilen tarifeye göre işyerinin, hangi tehlike sınıf ve derecesine girdiği ve ödenecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilerek işverene yazı ile bildirilmekte ve işverenler de bu bildirimin alındığı tarihten itibaren bir ay içinde itirazda bulunabilmektedirler. Buna göre, itiraza ilişkin bir aylık sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde itiraz süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Yine aynı Kanunun 76 ncı maddesi uyarınca işverenler, tehlike sınıf ve derecesine dokunabilecek her türlü değişiklikleri bir ay içinde Kuruma yazı ile bildirmekle yükümlüdürler. Buna göre, değişikliklerin bildirilmesine ilişkin bir aylık sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde söz konusu bildirim süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Bu sene için Mali Tatil 01 Temmuz – 20 Temmuz arasında uygulanacaktır. Yukarıdaki iş ve işlemlerden son günü bu süreye denk gelenlerin süresi, 28 Temmuza kadar uzayacaktır. Burada son günün 28 Temmuz olmasının nedeni 27 Temmuzun Pazar gününe denk gelmesinden kaynaklanmaktadır.

Bir sonraki yazımda Mali Tatil Kanunun SSK dışındaki diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına sağladığı faydalar ve kapsam dışı kalan uygulamalardan bahsedeceğim.