Makale

Mali Tatil (07.08.2007)

mali tatil15.03.2007 tarihinde kabul edilen Mali Tatil uygulaması işverenlere büyük kolaylıklar getirmiştir. Mali Tatil Süresi 5604 sayılı kanunda; “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” olarak belirlenmiştir.

2007 yılında uygulanacak mali tatil süresini hesaplayacak olursak;

2007 yılı Haziran ayının son günü (30 Haziran) Cumartesi gününe rastladığından, 2007 yılı için mali tatil, ilk işgünü olan 2 Temmuzu izleyen 3 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz (dahil) günü sona erecektir. Dolayısıyla, 2007 yılında mali tatil 18 gün olarak uygulanacaktır. Son günü bu tarihlere denk gelen yukarıdaki beyan, bildirim ve ödemelerin son günü 27.07.2007 tarihi olacaktır.

Son günü mali tatile rastlayan 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve  22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa  göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan  beyan, bildirim ve ödemeler; 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemelerin süreleri, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.(5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Madde 1)

A)  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre mali tatil kapsamına giren iş ve işlemler

1)  İşyeri bildirgesinin işverenlerce en geç sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihte Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine verilmesi gerekmektedir. Buna göre, işyeri bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, belgenin verilme süresi,  mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

2)   Sigortalı işe giriş bildirgesi ise işverenlerce işyerlerinde çalıştırılacak sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç sigortalı işe başlatılmadan önce, inşaat işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için işe başlatıldığı gün, ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan sigortalılar için ise, en geç bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine verilmesi gerekmektedir. Bu belgenin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

3)  Aylık prim ve hizmet bildirgesi işverenlerce, çalıştırılan sigortalılara ilişkin ek veya asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin en geç ait olduğu ayı veya dönemi takip eden ayın yada dönemin sonuna kadar verilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgenin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

4)  İdari para cezasına itiraz ve ödeme noktasında işverenlerin tebliğ edilen idari para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren on beş  gün içinde ödemeleri veya aynı süre içinde itiraz etmeleri gerekmektedir. Yine aynı madde uyarınca tahakkuk ettirilen idari para cezalarının itiraz edilmeksizin veya yargı yoluna başvurulmaksızın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi halinde, söz konusu idari para cezası tutarının dörtte üçü tahsil edilmektedir. Buna göre, idari para cezaları ile ilgili ödeme ve itiraza ilişkin on beş günlük sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

5)  Prim ödemesi yönünden; işverenler, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalı ve işveren hissesinden oluşan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve  işsizlik sigortası primi tutarlarını en geç ertesi ayın ya da dönemin sonuna kadar ödemek zorundadırlar. Buna göre söz konusu ödeme yükümlülüğüne ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Bu durum asgari işçilikle ilgili yapılan işlemlerde de geçerlidir.

B) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre mali tatil kapsamına giren iş ve işlemler

1) İşten ayrılma bildirgesini işverenlerin, (Hizmet akdi aynı Kanunun 51'inci maddesinde belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olan sigortalılar hakkında) hizmet akdinin son bulduğu tarihten itibaren düzenleyerek,  on beş  gün içinde Türkiye İş Kurumuna göndermeleri gerekmektedir. Buna göre, söz konusu on beş günlük sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süre mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

2)   İdari para cezalarının da işverenlerce yedi gün içinde Türkiye İş Kurumunun ilgili müdürlüğüne itiraz edilmesi veya aynı sürede ödenmesi gerekmektedir. Buna göre, söz konusu sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süre mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağından, peşin ödeme indirimi ve taksitlendirme bu şekilde tespit edilen yasal ödeme süresi esas alınarak uygulanacaktır.

C) 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununa göre mali tatil kapsamına giren iş ve işlemler

1)  4857 sayılı Kanun kapsamına giren nitelikte bir işyeri kuran, devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren, herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işverenin, bu durumu, bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Buna göre, söz konusu sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süre mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır.

2)  2821 sayılı Kanunun 62'nci maddesi uyarınca işverenler, işe aldığı veya herhangi bir nedenle hizmet akdi sona eren işçileri, izleyen ayın 15’ine kadar(Ek 1 - Ek 2) aylık bildirimlerle  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Buna göre, söz konusu sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süre mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır.

3)   4857 sayılı Kanun kapsamında uygulanan idari para cezalarının işverenler tarafından tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Buna göre, yedi günlük sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süre tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Bu durumda, peşin ödeme indirimi ve taksitlendirme bu şekilde tespit edilen yasal ödeme süresi esas alınarak uygulanacaktır.

Dikkat edilmesi hususlardan bir tanesi kanun iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin bildirimlerde son günün mali tatile denk gelmesi halinde mali tatil kanunundan yararlandırılmadığından 2 iş günü içinde ilgili kurumlara bildirilmesi gerekmektedir.